Karakteristične tačke NC/CNC strugova
cncstruganje | 17 Okt, 2011, 00:44 | Teorijske osnove programiranja CNC strugova | (3210 Reads)

Nulta tačka mašine – fiksna tačka definisana konstrukcijom mašine,

Referentna tačka – Ishodište uspostavljanja relacije tipa predmet obradealatmašinska nula. Referentna tačka je najčešće definisana krajnjim položajem klizača po upravljanim osama (u tom položaju mašina nam na DRO-u daje koordinate R tačke u svom koordinatnom prostoru). Ukoliko mašina ne poseduje mikroprekidače (senzore položaja) programer mora predvideti proizvoljnu tačku u koordinatnom prostoru mašine kao osnovnu ishodišnu tačku za dalju obradu – HOME poziciju. Ona u tom slučaju predstavlja zamenu za tačku M (tačka M i R se tako poklapaju),

Nulta tačka predmeta obrade – Tačka na predmetu obrade čiji položaj definiše programer-tehnolog. Ova tačka je najbitnija za matematičko opisivanje kretanja alata u odnosu na predmet obrade. Njen položaj se UJ zadaje merenjem pripremka i njegovim lociranjem u odnosu na odabranu tačku steznog pribora i naknadnim premeštanjem koordinatnog sistema iz referentne tačke R u tačku na steznom priboru, pa zatim u tačku W. Jednostavniji način je da se direktnim tangiranjem predmeta obrade sa alatom uspostavi lokacija ove tačke i važna relacijska veza neophodna za tačnu obradu (položaj alata u odnosu na W se obavezno mora uneti u UJ),

Kontrolna tačka alata – Tačka u podnožju steznog pribora referentnog alata. Predstavlja osnovu za definisanje startne tačke referentnog alata (teorijskog vrha referentnog alata) unosom izmerenih dimenzija dužina (visina) i prečnika (širina) alata. U praktičnim primerima u kojima se tangiranjem PO sa prvim alatom uspostavi relacijska veza, vrh prvog alata se uzima za kontrolnu tačku (poklapa se sa startnom tačkom alata), a korekcije drugih alata su samo razlike dužina u odnosu na prvi alat (korekcije 2, 3 i ostalih alata se unose u tablicu alata UJ, a utvrđuju se neposrednim tangiranjem radnog predmeta).

Princip određivanja relacije između referentne tačke (R) i nulte tačke predmeta obrade (W) - CNC simulator (HAAS CNC glodalica)

Princip određivanja relacije između referentne tačke (R) i nulte tačke predmeta obrade (W) - CNC simulator (Fanuc 0MD CNC glodalica)

Trackback URL: http://www.blog.rs/trackback.php?id=150996